రంగా బోతి

“కోస్లి”/”సంబల్ పురి “అనే భారతీయ భాషని మాకు పరిచయం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక దండం!! “ఖుషి” సినిమాలో “రంగా బోతి , హే రంగా బోతి” అనే పాటకి ఇప్పటికి గౌరవం దక్కింది అనిపించింది పద్మ లిస్ట్ చూసి. రంగబతి జితేంద్ర హరిపాల్ కి ఒక వీరతాడు, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇంకో

రంగా బోతి

“కోస్లి”/”సంబల్ పురి “అనే భారతీయ భాషని మాకు పరిచయం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక దండం!! “ఖుషి” సినిమాలో “రంగా బోతి , హే రంగా బోతి” అనే పాటకి ఇప్పటికి గౌరవం దక్కింది అనిపించింది పద్మ లిస్ట్ చూసి. రంగబతి జితేంద్ర హరిపాల్ కి ఒక వీరతాడు, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇంకో

karna pisachi

అయ్యప్ప స్వామి తాలుకా ఒక గురు స్వామి కర్ణ పిశాచి గురించి ఇలా పాడుతున్నాడు. “అశరీరాం వార్తాహారిని, కర్ణ పిశాచి నమామ్యహం”!! సాములోరేంటి ! పిశాచాలని కీర్తించటం ఏంటి అని ఆలోచించటం షురు కాకుండానే చిన్నప్పుడు చూసిన మమ్మూట్టి “వేదాగ్ని” సినిమా గుర్తొచ్చింది. (మా అమ్మ చిన్నప్పుడే నానా బాషల డబ్బింగ్ సినిమాలు చూపించేసిందిలే) ఈ

karna pisachi

అయ్యప్ప స్వామి తాలుకా ఒక గురు స్వామి కర్ణ పిశాచి గురించి ఇలా పాడుతున్నాడు. “అశరీరాం వార్తాహారిని, కర్ణ పిశాచి నమామ్యహం”!! సాములోరేంటి ! పిశాచాలని కీర్తించటం ఏంటి అని ఆలోచించటం షురు కాకుండానే చిన్నప్పుడు చూసిన మమ్మూట్టి “వేదాగ్ని” సినిమా గుర్తొచ్చింది. (మా అమ్మ చిన్నప్పుడే నానా బాషల డబ్బింగ్ సినిమాలు చూపించేసిందిలే) ఈ

Trijata’s dream (Inspired by Bahubali-2 poster)

Concept art: Trijata’s dream: రామాయణం – సుందర కాండ – సప్తావింస సర్గ (chapter 27)- శ్లోకం 14 చంద్ర సూర్యౌ మయా ద్రిష్టా పాణినా పరిమార్జతి …. మాస్తిత స్స (చతుర్దంత) గజోత్తమ . Meaning: She(Sita) is holding both sun and moon from the Top of a

Trijata’s dream (Inspired by Bahubali-2 poster)

Concept art: Trijata’s dream: రామాయణం – సుందర కాండ – సప్తావింస సర్గ (chapter 27)- శ్లోకం 14 చంద్ర సూర్యౌ మయా ద్రిష్టా పాణినా పరిమార్జతి …. మాస్తిత స్స (చతుర్దంత) గజోత్తమ . Meaning: She(Sita) is holding both sun and moon from the Top of a

తెలుగు పక్షుల ఇంగ్లీసు కత

My most popular post yet was about fishes. Then I thought let me extend this series.. Birds should be a good. It can take few days to remember, collect telugu bird names and then get into their english story. Then

తెలుగు పక్షుల ఇంగ్లీసు కత

My most popular post yet was about fishes. Then I thought let me extend this series.. Birds should be a good. It can take few days to remember, collect telugu bird names and then get into their english story. Then

Love birds-🐤🐤

If you are Indian- those yellow, blue & other exotic colored pairs of birds come to ur head. They are actually called Canary in English & Kanaari, kinari, kinaadi in other languages. 🐦🐦Pigeons & 🐧🐧Penguins are more aptly suited for

Love birds-🐤🐤

If you are Indian- those yellow, blue & other exotic colored pairs of birds come to ur head. They are actually called Canary in English & Kanaari, kinari, kinaadi in other languages. 🐦🐦Pigeons & 🐧🐧Penguins are more aptly suited for

రేపన్నదే లేదని ఉమర్ ఖయ్యం అన్నాడురా!!

Era roi, వేటూరి: “రేపన్నదే లేదని ఉమర్ ఖయ్యం అన్నాడురా” !! (రాజా విక్రమార్క – ఎరారో) నాకెందుకో వేటూరి మీద విపరీతమైన గురి. ఒక లైన్ లో చాలా విషయం నింపుతూఉంటాడు. (హంసగీత నించి ఉమర్ ఖయ్యం దాక).. సరే- ఈసారి ఉమర్ ఖయ్యంని తవ్వాను.. ముందు Edward Fitzgerald బయటపడ్డాడు. “తర్వాత పానశాల”

రేపన్నదే లేదని ఉమర్ ఖయ్యం అన్నాడురా!!

Era roi, వేటూరి: “రేపన్నదే లేదని ఉమర్ ఖయ్యం అన్నాడురా” !! (రాజా విక్రమార్క – ఎరారో) నాకెందుకో వేటూరి మీద విపరీతమైన గురి. ఒక లైన్ లో చాలా విషయం నింపుతూఉంటాడు. (హంసగీత నించి ఉమర్ ఖయ్యం దాక).. సరే- ఈసారి ఉమర్ ఖయ్యంని తవ్వాను.. ముందు Edward Fitzgerald బయటపడ్డాడు. “తర్వాత పానశాల”

భైరవద్వీపంలో చక్రవాకం

“వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన, హర్షాతిరేకాలు దైవతమే”… When its raining, the shelduck’s happily sings “daa….” Its raining outside and I feel like Chakravakam.. References: Movie: భైరవద్వీపం Song: శ్రీ తుంబుర Pic for the song 3.15 to 3.30 in the link 😀

భైరవద్వీపంలో చక్రవాకం

“వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన, హర్షాతిరేకాలు దైవతమే”… When its raining, the shelduck’s happily sings “daa….” Its raining outside and I feel like Chakravakam.. References: Movie: భైరవద్వీపం Song: శ్రీ తుంబుర Pic for the song 3.15 to 3.30 in the link 😀