శతాబ్దం కిందటి సంక్రాంతి పాట

(ఇక్కడ గెల అంటే అరటి గెల కాదు. చిక్కుడు గెల. చిన్నప్పుడు, వానా కాలం అయిపోయాక చిక్కుడు, బీర గింజలు, పాతితే, సంక్రాంతి టైం కి కాపు మొదలయ్యి, మార్చ్, ఏప్రిల్ కి ఎండిపోయేవి.)

—————————-
గెలముంద నెలముంద కులుకుతూ వచ్చావు
పలుక రింతా మంటే సంక్రాంతి ! నిలిచి మాటాడవే సంక్రాంతి.

పూరింటి పై నవ్వు
బీర పూవులమీద
చలి ముసుగు కప్పావు సంక్రాంతి!
చకిలిగిం తెట్టావు, సంక్రాంతి.

పాల చిక్కుడు చిగురు
కేలల్ల లాడింప
నీలాలు చిలికావు సంక్రాంతి!
నిగ్గు లొలికిoచావు, సంక్రాంతి.

వరిచేను తలనరపి
వంగి జోహారంటే
కొడవళ్ళు పట్టించి సంక్రాంతి!
కూల ద్రోయించావు, సంక్రాంతి.

కోడి పుంజుల జోళ్ళు
కోలాట మేస్తుంటే
కత్తులె నూరావు సంక్రాంతి!
కుత్తుకలే తరిగావు, సంక్రాంతి.

మ్రుగ్గులో గొబ్బెమ్మ
ముద్దుగా గూర్చుంటే
మూనాళ్ళ ముచ్చటని సంక్రాంతి!
మోమింత చేశావు, సంక్రాంతి.

గంగెద్దు సింగన్న
సంగీతమున కుబ్బి
తబ్బిబ్బు లయ్యావు సంక్రాంతి!
తందనా లాడావు, సంక్రాంతి.

కోణంగి హరిదాసు
గొంతులో కొలువుండి
ఊళ్లూళ్లూ మేల్కొలిపి సంక్రాంతి!
ఉర్రూత లూచావు, సంక్రాంతి.

డబు డక్కివాడు
డంకా బజాయింప
గంగెద్దు పై నెక్కి సంక్రాంతి!
కదిలి వచ్చావమ్మ, సంక్రాంతి

ముసలెద్దు రంకేసి
మూపురము గదిలించే
నీ చలువ నీ విలువ సంక్రాంతి!
వాచా మగోచరము, సంక్రాంతి.

నీరుల్లి మడిలోన
వేరూని చిరికూర
సనలు దొడిగిందమ్మ సంక్రాంతి!
నిను నుతించిదమ్మ, సంక్రాంతి.

సెనగ పూవుల రైక
చినదాని యొడిసేలా
గాలి తరగల లోన సంక్రాంతి!
గోలి దిరిగాడింది, సంక్రాంతి.

మిరెప పారాణెట్టి
మెరయు పంట వలంతి
పరిగె పాటలు పాడె సంక్రాంతి!
బంతిపూ పస పాడె, సంక్రాంతి.

అరిసెల పూపాలు
చిరుతిండి బండార
మల్లు గుర్రలకునై సంక్రాంతి!
అటక చేర్పించావే, సంక్రాంతి.

ఆబాల గోపాల
మానంద వార్ధిలో
మునిగి తెలినదమ్మ సంక్రాంతి!
తనువె మరచిందమ్మ, సంక్రాంతి.
———————

రచన: విటుకూరి

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: