రంగా బోతి

“కోస్లి”/”సంబల్ పురి “అనే భారతీయ భాషని మాకు పరిచయం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ కి ఒక దండం!!
“ఖుషి” సినిమాలో “రంగా బోతి , హే రంగా బోతి” అనే పాటకి ఇప్పటికి గౌరవం దక్కింది అనిపించింది పద్మ లిస్ట్ చూసి. రంగబతి జితేంద్ర హరిపాల్ కి ఒక వీరతాడు, పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇంకో వీర తాడు ఎయ్యండ్రా!!

 

ఎహ్ రంగబొతి రె రంగబొతి ,
హొ రంగబొతి రె రంగబొతి
హై రంగబొతి రంగబొతి కనక లత హసి పదె కహ లొ కథ
ఎహ్ రంగబతి రంగబతి కనక లత హసి పదె కహ లొ కథ
హై గొ లజె లజె హై గొ లజె లజె
ఎహ్ లజె లజె గొ లజె లజె
హై లజె లజె నై జౌచె మథ గొ
నైకర నైకర అథ
ఎహ్ లజె లజె నై జౌచె మథ గొ
నైకర నైకర అథ
సపన రజర్ సపన
సపన రజర్ సపన
రనిర్ లగి సుత మలి హెలన గుథన్
రంగబతి రంగబతి
ఎ అఖిన్ అసిచ్హె కెతె సపన
ఎహ్ జిబర్ధన్ జిబర్ జిబన్ గల రతన్ రె
ఎ అఖిన్ అసిచ్హె కెతె సపన
ఎహ్ జిబర్ధన్ జిబర్ జిబన్ గల రతన్ రె
మనె మలి మహకన హొ
మనె మలి మహకన
మనె మలి మహకన
అహ మొర్ ధన కెదె మిలన చ్హన చ్హన హెసి మన హై…
కెదె మిలన అహ మొర్ ధన చ్హన చ్హన హెసి మన
దిహీన్ ఖంజి గల సంగర్ సరిస
దిహీన్ ఖంజి గల సంగర్ సరిస
ఉబు తుబు మనె హేఎ సురుత
రంగబతి రంగబతి
దెఖున్ థిమి తుమర్ చక బదన
రజ రతన ముహున్ దర్పన
కరి జతన రె…. హె
దెఖున్ థిమి తుమర్ చక బదన
రజ రతన ముహున్ దర్పన
కరి జతన రె….
భంగ ఘరె చక జణ రె
భంగ ఘరె చక జణ
భంగ ఘరె చక జణ
తుహీ మొర్ ధన ఫుల చందన పురి థిబ దుహి కన
హై… తుహీ మొర్ ధన ఫుల చందన పురి థిబ దుహి కన
బసు గన్ సహి అమర్ పదిష
బసు గన్ సహి అమర్ పదిష
జుఈ జై మలి అపరజిత
రంగబతి రంగబతి
తుమెన్ మొర్ హైచ్హ చకరి గున
తుమెన్ మొర్ హైచ్హ చకరి గున
సున బరన మనర్ ఝరన గొ హె….
తుమె మొర్ హైచ్హ చకరి గున
మలి దహన సున బరన
మనర్ ఝరన గొ మహ మహకీ హీన రె
మహ మహకీ హీన మహ మహకీ హీన
తుహీ మొర్ సున గెలెథి గిన
తొర్ బినె ముహిన్ బన
హై తుహీ మొర్ సున గెలెథి గిన
తొర్ బినె ముహిన్ బన
నూన్ గధీ దెమన్ భరత్ ఉదుష
నూన్ గధీ దెమన్ భరత్ ఉదుష
జుగె జుగె కథ గేఎన్ మన్ గిత
రంగబతి రంగబతి
ఎహ్ రంగబతి రె రంగబతి
హొ రంగబతి రె రంగబతి
హై రంగబతి రంగబతి కనక లత హసి పదె కహన కథ
హై రంగబతి రంగబతి కనక లత హసి పదె కహన కథ
హై గొ లజె లజె గొ లజె లజె
ఎహ్ లజె లజె గొ లజె లజె
హై లజె లజె నై జౌచె మథ గొ
నైకర నైకర అథ
ఎహ్ లజె లజె నై జౌచె మథ గొ
నైకర నైకర అథ
సపన రజర్ సపన సపన రజర్ సపన
రనిర్ లగి సుత మలి హెలన గుథన్
రంగబతి రంగబతి
ఎహ్ రంగబతి రె రంగబతి
హై గొ లజె లజె గొ లజె
ఎహె రంగబతి రె రంగబతి
హై గొ లజె లజె గొ లజె
ఎహ్ రంగబతి రె రంగబతి
హై గొ లజె లజె గొ లజె

 

Link to Original Rangabati:-> https://www.youtube.com/watch?v=1J-sBP_I4lY

 

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: