అగ్ని స్ఖలన (Agniskalana) – Review

Thanks prabhas – for ur biceps.

Thanks rajamouli – for presenting to us.
Thanks keeravani- for copying music from Germans.
Thanks keeravani’s father koduri siva sakti datta- for penning this song.
—————————

అగ్ని స్ఖలన సందఘ్ధ రిపు వర్గ ప్రళయ రధ ఛత్రపతి …
మధ్యం దిన సముధ్యథ్ కిరణ విద్యుత్ ధుమని ఖని ఛత్రపతి …
తజ్జం తజ్జను తధిం ధిరన ధిం ధిం తకిట నట ఛత్రపతి ….
ఉర్వీ వలయ సంభావ్య వర స్వచ్చంద గుణధి!!!

ఖుంభీ నికర కుంభస్థ గురు కుంభి వలయ పతి ఛత్రపతి …..
ఝంఝా పవన గర్వాపహర వింధ్యాద్రి సమ-ధ్రుతి ఛత్రపతి …
చండ ప్రభల దోర్ధంద జిత దుర్ధండ భట తటి ఛత్రపతి !!!!
శత్రు ప్రఖర విచ్ఛేదకర భీమార్జున ప్రతి..!!!!

ధిగ్ ధిగ్ విజయ ఢంకా నినద ఘంటారవ తుషిత ఛత్రపతి ….
సంఘ స్వజన విద్రొహి గణ విధ్వంస వ్రత మతి ఛత్రపతి …..
ఆర్త త్రాన దుష్తధ్యుమ్న క్షాత్ర స్పూర్తి ధిధితి ….
భీమక్ష్మా పతి ….శిక్షా స్ఫుర్తి స్థపతి!!

English Lyrics: ——————————————————————-
agni skhalana sandaghdha ripu varga praLaya radha Chatrapati …

madhyam dina samudhyath kiraNa vidyut dhumani khani Chatrapati …
tajjam tajjanu tadhim dhirana dhim dhim takiTa naTa Chatrapati ….
urvii valaya sambhaavya vara swacchanda guNadhi!!!

Kumbhii nikara kumbhastha guru kumbhi valaya pati Chatrapati …..
jhanjhaa pawana garvaapahara vindhyaadri sama-dhruti Chatrapati …
chanDa prabhala dOrdhanda jita durdhanDa bhaTa taTi Chatrapati !!!!
Satru prakhara vicChEdakara bheemArjuna prati..!!!!

dhig dhig vijaya DhankA ninada ghanTaarava tushita Chatrapati ….
sangha swajana vidrohi gaNa vidhwamsa vrata mati Chatrapati …..
aarta trAna dushtadhyumna kshaatra spuurti dhidhiti ….
bheemakshmaa pati ….SikshA sphUrti sthapati!!

——————————————–

Madhyam Dina – like afternoon (sun);;

samudhyath kirana- with bright rays;;

vidhyut dhumani- electrifyingly sparkling ;;

khani– ore (like diamond ore). ….

You are like big bunch of electrifying sparkling things-dear chatrapathi..
You are compared to fire which destructs everything
You are like the falling rays of sun in noon
You are like how he is a weapon taken from the heaven to earth
You are like how he is a man of powerful qualities..

http://www.youtube.com/watch?v=d3o7jr4z5TE&feature=related

 

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: