తెలుగు చేపల ఇంగ్లీసు కథ (Telugu chepala Inglisu katha:)

fishes

 

బొచ్చ bochcha – Carp ; Indian Carp; Katla

మోసు mOsu- White carp; Mrigal Carp
ఇసుక దొందు isuka dondu – White caboose, river whiting
సొర Sora – Shark
కొమ్ము సొర kommu sora – Hammerhead shark
కొరమీను Korameenu – Bulls eye Snakehead
మట్టగుడిస Matta gudisa – Spotted Snakehead
మాల మట్టగుడిస Maala Matta gudisa- Walking snakehead
తాటి మట్టగుడిస Thati Matta gudisa – some similar snakehead
వంజరం, నారు జెల్ల Vanjaram, Naru jella – Leather jacket fish
వాలగ, ఇంగిలాయి, జెల్ల Valaga, Ingilai, Jella – Cat fish
ముక్కు జెల్ల, గడ్డి జెల్ల, కొమ్ము జెల్ల, పాల జెల్లmukku jella, Gaddi jella, kommu jella, Paala Jella – Cat fish types
మాల తిప్పడాయి Maala Tippadai – dwarf cat fish
పండుగప్ప Pandugappa – Bass , Barramundi, Gaint perch
చందువా Chanduva – Pomphret..
చూర, సూర Choora – Tuna
మగ Maga chepa- Salmon
పరిగి Parigi- Mullet
కల్లు పరిగ kallu pariga – Gold spot Mullet
చాపు పరిగి Chapu parigi – Red sea harrder
చేదు పరిగ Chedu pariga – Tirefin Barb
గడ్డం పరిగ Gaddam pariga – Dwarf Cod
రల్ల పరిగ Ralla pariga – long nose green-eyed diamond fish
బొంత Bontha – Mullet
పాల బొంత Paala Bontha – White Mullet, Milk fish
చావడ, సావళ్ళు, సావిడాయి Savallu, Chavada, Savidai – Ribbon fish
ఇలస,  పొలస Polasa – Ellis , ilish
గొరస, చుక్కల గొరస, పూల గొరస Gorasa, Chukkala gorasa or Poola gorasa- various Jew fish types
గొరక Goraka – Bream
చామర, రాగండి Chaamara, Ragandi- Red snapper
బొమ్మిడాయి Bommidayi – Spiny Eel
మలుగు పాము Malugu paamu – Freshwater Eel
వడ్ల ముక్కు Vadla mukku – Indian trout, Gar Fish
బంగారు తీగ Bangaru teega – Common Carp
గురక Guraka- Pearl spot
మంగల కత్తి Mangala Katti – Humped feather back
కదుర్లు Kadurlu – Half beak
ఆకు చేప Aaku chepa – Razor edge, herring
కొలసు Kolasu – Barred long-tom
ముట్టిటాకు Mutti taku – Ray fish
సూర, తూర Soora, Toora – Frigate Mackerel
పార Paara – Horse Mackerel
కిల్లిపోతు Kilipotu -Perch
సూరంగి Surangi – Silver whiting
గంగిరెద్దు Gangireddu – Box fish
రాతి గులవింద rati gula vinda – Goat fish
కన్నడి, చండ రంగ-  Indian Glass perch, Indian Glass fish

Note: I started with some of my knowledge. The discussion went deep. So, needed some research. Best source is ISI manual. When I first posted, I thought NO one did this before & I am smart … But after some conversations I understood I am dumb and people already did super duper researches in those areas.. smile emoticon

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: