తెలుగు చేపల ఇంగ్లీసు కథ (Telugu chepala Inglisu katha:)

fishes

 

బొచ్చ- bochcha – Carp ; Indian Carp; Katla

మోసు- mOsu- White carp; Mrigal Carp
ఇసుక దొందు- isuka dondu – White caboose, river whiting
సొర- Sora – Shark
కొమ్ము సొర- kommu sora – Hammerhead shark
కొరమీను- Korameenu – Bulls eye Snakehead
మట్టగుడిస- Matta gudisa – Spotted Snakehead
మాల మట్టగుడిస- Maala Matta gudisa- Walking snakehead
తాటి మట్టగుడిస- Thati Matta gudisa – some similar snakehead
వంజరం, నారు జెల్ల- Vanjaram, Naru jella – Leather jacket fish
వాలగ, ఇంగిలాయి, జెల్ల- Valaga, Ingilai, Jella – Cat fish
ముక్కు జెల్ల, గడ్డి జెల్ల, కొమ్ము జెల్ల, పాల జెల్ల- mukku jella, Gaddi jella, kommu jella, Paala Jella – Cat fish types
మాల తిప్పడాయి- Maala Tippadai – dwarf cat fish
పండుగప్ప- Pandugappa – Bass , Barramundi, Gaint perch
చందువా- Chanduva – Pomphret..
చూర, సూర- Choora – Tuna
మగ- Maga chepa- Salmon
పరిగి- Parigi- Mullet
కల్లు పరిగ- kallu pariga – Gold spot Mullet
చాపు పరిగి- Chapu parigi – Red sea harrder
చేదు పరిగ- Chedu pariga – Tirefin Barb
గడ్డం పరిగ- Gaddam pariga – Dwarf Cod
రల్ల పరిగ- Ralla pariga – long nose green-eyed diamond fish
బొంత- Bontha – Mullet
పాల బొంత- Paala Bontha – White Mullet, Milk fish
చావడ, సావళ్ళు, సావిడాయి- Savallu, Chavada, Savidai – Ribbon fish
ఇలస,  పొలస- Polasa – Ellis , ilish
గొరస, చుక్కల గొరస, పూల గొరస- Gorasa, Chukkala gorasa or Poola gorasa- various Jew fish types
గొరక- Goraka – Bream
చామర, రాగండి- Chaamara, Ragandi- Red snapper
బొమ్మిడాయి- Bommidayi – Spiny Eel
మలుగు పాము- Malugu paamu – Freshwater Eel
వడ్ల ముక్కు- Vadla mukku – Indian trout, Gar Fish
బంగారు తీగ -Bangaru teega – Common Carp
గురక- Guraka- Pearl spot
మంగల కత్తి- Mangala Katti – Humped feather back
కదుర్లు- Kadurlu – Half beak
ఆకు చేప- Aaku chepa – Razor edge, herring
కొలసు- Kolasu – Barred long-tom
ముట్టిటాకు- Mutti taku – Ray fish
సూర, తూర- Soora, Toora – Frigate Mackerel
పార- Paara – Horse Mackerel
కిల్లిపోతు- Kilipotu -Perch
సూరంగి- Surangi – Silver whiting
గంగిరెద్దు- Gangireddu – Box fish
రాతి గులవింద- rati gula vinda – Goat fish
కన్నడి, చండ రంగ-  kannadi, chanda ranga – Indian Glass perch, Indian Glass fish

Note: I started with some of my knowledge. The discussion went deep. So, needed some research. Best source is ISI manual. When I first posted, I thought NO one did this before & I am smart … But after some conversations I understood I am dumb and people already did super duper researches in those areas.. smile emoticon

Advertisements

About kranspire

Hi, I am kran. I write about any thoughts that inspire me.

One comment

  1. Abby

    Thanks.This helped a lot better than others.
    Great job.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: